Tuesday, August 25, 2009

Мъжки собствени имена

Напиши

Антонио安东尼奥 [āndōngní'ào]
Благо 布拉戈 [Bùlā gē]
Благовест布拉戈韦斯特 [Bùlāgēwéi sī tè]

Венцислав文齐斯拉夫 [Wénqísīlāfū]
Веселин韦塞林 [Wéisàilín] Волен沃伦 [Wòlún]
Георги格奥尔基 (格奧爾基) [Gé'ào'ěrjī]

Джордж: 乔治 [Qiáozhì] )
Дариян 达里安 [Dá lǐ ān]

Едуардо, Едоардо爱德阿尔多 [àidéāěrduō]

Ивайло伊瓦伊洛 [Yīwǎyī luò]
Ивелин 伊维林 [Yīfūlán]
Иванов伊万诺夫 [Yīwànnuòfū]

Камен 卡门 [Kǎmén]

Мирослав 米罗斯拉夫 [Mǐluósīlā fū]
Михаил 米哈伊尔 [Mǐhāyī ěr]

Никола尼古拉 [Nígǔlā] Николай尼克莱 [Níkèlái]

Петър 彼得 [Bǐdé]
Пламен 普拉门 [Pǔlāmén]
Преслав普雷斯拉夫 [Pǔléisīlāfū]

Румен 鲁门 [Lǔmén]

Светлин斯维特林 [Sīwéitèlín]
Слави斯拉维 [Sīlāwéi]
Станчо斯坦乔 [Sītǎnqiáo]
Стоян斯托扬 [Sītuōyáng]

Тодор托多尔 [Tuōduōěr]
Тошко托什科 [Tuōshíkē]
Тошо托绍 [Tuōshào]

Цони 佐尼 [Zuǒ ní]

Яни亚尼 [Yàní]
Янислав 亚尼斯拉夫 [Yànísīlā fū]

Женски собствени имена:

Анита安妮塔[Ānītǎ]

Бисерка比塞尔卡 [Bǐsài'ěrkǎ]
Борислава鲍里斯拉娃 [Bàolǐsī lā wá]

Виктория维多利亚 [Wéiduōlìyà]

Гергана格尔佳娜 [Géěrjiānà]

Даниела达妮艾拉 [Dánīàilā]
Деница戴妮查 [Dàinīchá]
Деси德西 [Déxī]
Десислава德西斯拉娃 [Déxīsī lā wá]

Емануела 埃马努埃拉 [āimǎnǔ āi lā]

Жана日娜 [Rìnà]

Ива伊娃 [Yīwá]
Иванелия伊娃内莉娅 [Yīwánèilìyà]

Магдалена玛格达列娜 [Mǎgédáliènà]
Мария玛丽娅 [Mǎ lì yà]
Марина玛丽娜 [Mǎ lì nà]
Мая 玛雅 (瑪雅) [Mǎyǎ]

Никол尼科尔 [Níkē'ěr]
Нина 妮娜 [Nīnà]
Нора 诺拉 [Nuòlā]

Павлина帕夫林娜 [Pàfūlínnà] Петя 佩蒂亚 [Pèidìyà]
Поли波利 [Bōlì] Полина波利娜 [Bōlìnà]

Ралица拉利查 [Lā lì chá ]

Светла 斯维特拉 [Sīwéitèlā]
Симона 西蒙娜 [Xī méng nà]

Тодорина托多里娜 [Тuōduōlǐnà]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home