Friday, June 29, 2007

ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА- 1 част

ТЕМА 1.
Произход и социални функций на музикалното изкуство.
Сведения за праисторическата музикална култура.
А.Произход

Музиката като изкусто отразява различни обществени условия и закономерности в развитието на обществения живот, както и идеологията на господстващите или народни класи.Поради тези причини в историята на музикалното изкуство съществуват няколко периода свързани с историческото развитие на човешкото общество.
Различните музиковеди дават различни наименования на тези периоди,но общоприето е да се използват седем основни периода,а именно:
1./Музика на праисторическата култура.
2./Музика на древните народи (робовладелския строй)
3./Музика на Средновековието
4./Ренесансова музикална култура (Предкласика 14-16 век)
5./Класицизъм
6./Музика на Романтизма
7./Съвременна музика (музиката на 20в.)
По въпроса за произхода съществуват няколко теорий:
1.Идеалистична теория.Тази теория създава древногръцкия философ Платон,който е живял 4-3в. Пр.н.ера.
Той казва следното:Изкуството е дар от Бога,идва от един идеален надзвезден мир(свят на идеите) и на Земята е само бледо отражение.Само надарените от Бога хора(поети,философи,музиканти) са способни да уловят това отражение и да се опитат да го пресъздадат на Земята.
2.Материалистична теория.Нейн създател е древногръцкия философ Аристотел.Живее през 3в. Пр.н.ера в Гърция.Той казва:музиката е човешко дело с възпитателна роля.
3.Съвременна теория.Теория, в която се казва,че музиката е сузнателна,психологическа дейност на човека, зародила се в производствения процес.

Б.Социалните функций на музикалното изкуство.

Музикалното изкуство освен развлекателна функция има и възпитателна.Музиката има и друга въздействаща роля.Напоследък се говори за музикална психология.Музиката има пряко отношение и с други науки.освен с психологията тя е свързана с Етнографията.Чрез музиката се разбира живота,обичаите на даден народ.Свързана е с Литературата особено с възникването на оперното изкуство в края на 16в.Поезията е свързана много с песенното творчество.Гьоте,Хайне,Мюлер са били предпочитани за създаването на песенното изкуство.Музикалното изкуство е свързано също с Естетиката,Критиката и вече с някои специфични музикални дисциплини като Музикална акустика,Инструментознание.Историята на музиката е свързана и с общата история и др.

В.Сведения за праисторическата музикална култура. Първобитното общество е най-ранният период от развитието на човека.Този период е много дълъг затова археологията го разделя на няколко епохи в зависимост от исползваните уръдия на труда.
1.Старокаменна епоха(Палеолит)
2.Среднокаменна епоха(Мезолит)
3.Новокаменна епоха(Неолит)
4.Меднокаменна епоха(Халколит)-когато се открива огъня. Следващите са Бронзовата и Желязната епоха.
Най-старите находки от съзнателна човешка дейност датират около 425хил.год.Пр.Хр.Откриват се в различни райони на Земното кълбо.Главен източник на сведения за първобитното изкуство са хората от племето Цейлон от о.Веда.Това са части от Земята недокоснати от цивилизацията. Най-важното за този период е,че човек подръжава на звуците на природата.Важно е ,че отделните изкуства не се развиват самостоятелно(Синкретизъм-обединение на всички изкуства в едно).Музикалното изкуство е спонтанно за Синкретизма.Първобитната музика е тясно свурзана със словото.На пръв поглед безсмислвни срички,но те имат строг характер.Мелодийте на първобитните хора са с малък тонов обем и с чести повторения на отделни тонове.Най-голямо значение има ритъмът.Инструментите,които са се използвали са духовите взети от природата.Голяма роля играят ударните инструменти.После идват и ударни инструменти направено от кожа на убити животни и най-накрая се появяват струнните инструменти.
ТЕМА 2
Музикалните култури на древните народи.
Месопотамия,Египед,Палестина,Китай,Индия.Паметници.Музикална теория,Естетика и Практика.

Формирането на древните култури започва около второто и третото хилядолетие Пр.Хр.Всяка култура има своя писменост и начин за развитие в зависимост от държавната функция,класовото разделение и историческото развитие.В повечето страни говорим за два вида музика;на робовладелците и на робите,която има различен характер и предназначение.Развитието на древната музика е свързано с редица важни открития в областта на Астрономията,Математиката,Медицината и др. Науки.Изучаваните науки освен музиката,като Литература,Архитектура,скулптура и др. Също дават сведения за характера на музикалното изкуство.Основни източници за изучаването на древната музика са археологичните разкопки правени през 19-20в.По намерените предмети,а също и по оставени рисунки,стенописи с различни изображения на хора с инструменти дават възможност да се разбере начина за приложението на музикалното изкуство.Сведения за културата на древните народи се намират и в съчиненията на някои древногръцки автори-Херодот 4в. Пр.Хр. или страбон;Диодор 1в. Пр.Хр.и др.Тези автори са пътешествали много.Същестеуеат и много други източници,които човек все още не е разгадал-пирамидите в Египед,Соломоновия храм и др.
1.Древна Месопотамия.
Месопотамия е държава,която се намира между р.Тигър и Ефрат на Арабския п-ов.Най-напред са се населили чумерите-около 4 хил.год. Пр.Хр.Създават своя писменост т.нар. Клинообразно писмо(епоса за Гилгамеш).След чумерите идват семитите около 2360г. Пр.Хр.Образуват държавата Акад под управлението на Сарбон 1-ви.През 19-18в.Пр.Хр. се образува нова дуржава Асирия с главен център Вавилон.Следва дълъг период на войни докато стигнем до 539г.Пр.Хр.,когато персийския владетел Кир 2-ри отново завладява земите около реките Тигър и Ефрат и с това се слага край на старата цивилизация в историята на човечеството.Характерна черта е смесването на културни влияния.Още през 4хил. г.Пр.Хр. в големите градове на Месопотамия се строят храмове(зикурати),които всъщност са били център на културния живот.От запазените документи става ясно,че в службата са се използвали от 5 до 27 псалма със строго установени мелодий.Псалмите са се изпълнявали от солисти или хор в съпровод от арфа или ударни инструменти(кимвали).Музика е звучала и в сведските забавления,празненства,като музикантите са си акомпанирали с китара или арфа.Музиката е била необходима част от възпитанието на младите хора.
2.Египед.
Египед обхваща територия около р.Нил.Дели се на две-Долен Египед(намира се по широкото течение на р.Нил)и Горен Египед.До 3хил.г.Пр.Хр. са съществували,а след това са се обединили в една държава.До шеста династия това е Старото царство,което е до 2400г.Пр.Хр.1700г.Пр.Хр. е Средното царство и новото 1070г. Пр.Хр.
От 332г.Пр.Хр.Египед е завладян от Александър Македонски и става част от Елинската държава,като Фтоломей,а след него е Клеопатра.Египедската култура е свеобразна свързана с главните Богове-Амон Ри(Богът Слънце),Озирис(Богът на подземното царство)съпруг на Изида и др.
Запазени са много писмени документи т.нар.ероглифи,които са разчетени много късно,едва при Наполеон 19в.
Музиката е едногласна,хороводна.В Египед се измисля начин за ръководене на хоровете с движение на ръцете с мимики.Хейронон(този който ръководи хор), има много голям авторитет и професията се предава от поколение на поколение.В Древен Египед съществува музика на робовладелци,свързана с пиршества,с представяне на драми,мистерий или с военни походи.Според намерените документи в двореца на фараона е съществувала капела от добре обучени музиканти,са използвали различни инструменти-лютня,арфа,флейта(права флейта нар.Мейм и напречна нар. Себи).От ударните инструменти се използвали чинели,кастанети и също систър(това е метална рамка с въртящи пластинки).Съществувала е музика и на робите.Тя има по-различен характер,защото се е смятало,че те са взимали от други народи.Музиката на робите е едногласна,бавна,тъжна,протяжна или строго ритмична.
3.Палестина.
Древна Палестина или още Паканан,което става Ханаан.Тя има своя разцвет през 18в. Пр.Хр.,след което е завладяна от Египед.През 11в. Пр.Хр. върху земите на Древна Палестина се образуват независими държави,от които най-силно е Израелското царство.Основано от Саул и от неговия наследник цар Давид и най-вече от Соломон,който царува около 10в. Пр.Хр. и в столицата на Палестина-Йерусалим създава архитектурен храм, който се нарича днес Соломоновия храм.Палестина води изтощителни дълги войни със съседните народи,като в историята най-много се споменава за Нявухоновоя.Сведенията за музикалната култура са оскъдни тъй като няма музикални записи,няма и изображения дори са забранени музикалните култури.Съществуват предимно църковни псалми и химни написани в едногласна пентатоника.Голяма част от тях са в чест на Бог Яхова.Музикалното обучение било задължително.При освещаването на Йерусалим е имало 4 хил. музиканти.много използван е бил рогът и се е смятал за свещен инструмент,който се е използвал в храмовете.Тези сведения идват от книга наречена “Песен за песните”,която съдържа 100 псалма за цар Давид и 1000 притчи на сина му цар Соломон.Соломон смята,че любовта е най-голямото човешко благо.
4.Китай.
Китай е една азиатска държава,обхващаща югоизточната част.Сведения имаме от 19-18в. Пр.Хр.Наречена е Шан-ин.Китайската писменост е също една от най-старите.За да се убедим в това разглеждаме сборникът “Книга на песните” създаден 6в. Пр.Хр. като се смята,че е създадена от Конфуций.Сборник от 305 песни и химни.Преобладава пентатониката.Още 7в. Пр. н. Ера е имало Консерватория наречена “Консерватория на крушовата градина”.Най-характерният инструмент е Шен(изглежда като един малък орган от 12-17 бамбукови трабички).Хуцин е струнен инструмент и първообраз на цигулката.Гонг-ударен инструмент.
5.Индия.
Индия се нарича още Светът в миниатюра.Култура съществува още 2500г. Пр.Хр.Най-главните градове в Индия са Мохенджо,Даро и Харапа.Най-старите литературни паметници са сборници със свещенни текстове наречени Веди.Те са създадени около 1500-1000г. Пр.Хр. и съдържат много сведения за бита,за вярванията и за философските възгледи на древните индийци.Ведите са четири вида:
-Ригведа-това са 10 книги всяка с по 1000 химна.И до днес се смята,че всеки трябва да ги знае.
-Самоведа-сборник с указания към Ригведа.
-Яджурведа-описва подробности на ритуала.
-Яхтарваведа-сборник с магически заклинания и формули.Химните от Ведите са под формата на напевна рецитация или мелодий с октавов диапазон.Преобладава вокалната музика,а инструменти се използват само за съпровод.Характерно е това,че индийците притежават изключителен музикален слух.Разделят октавата на чевърт тон(22 части) наречени Срути.Освен това индийската мелодия е с богата орнаментика.Тези мелодий с орнаментика са се наричали Раги.Музикантите са знаели кога точно да направят тези орнаменти.Важно значение в индийската музика има и ритъма.Съществуват метрични формули наречени Тала,които се прилагат към отделни форми.Съществуват и неравномерни формули.Най-различни инструменти се използват в ИндияНай-популярна е саранди.Това е струнен инструмент,при който се свири с лък.Вина-първообраз на китарата.
В Индия се търсят начини за усилване звука с резонаторна кутия.Културата преминава през много периоди.Най-важната черта е,че тя се свързва с театъра.От там се получават танците Пантомими.
ТЕМА 3
Музикалната култура на Древна Тракия.

Траките се смятат за едни от най-древните племена.Името им за първи път се споменава в Илиада,Омир.Името Траки е събирателно-разбират се много други племена(Гети,Музи,Одриси,Крибали и др.).Тези племена са населявали централната част на Балканския п-ов и още от Новокаменната и Меднокаменната епохи са водели организиран живот.Археологическите находки(Варненски акропол)от втората половина на 4в. Пр.Хр. свидетелства за една високо развита обществена система.Около средата на второто хилядолетие Пр.Хр. Траките развиват земеделието и занаятите,формират религиозните вярвания и обособяват жречеството катосоциална прослойка.От този период е и златното съкровище от с.Вълчи трън (Плевенско),което според различни изследователи датира между 16-12в. Пр.Хр.След Троянската война,Тракийските племена се обединили в първите държави.Сведения за тях имаме от 6в. И началото на 5в. Пр.Хр.,като например Одринското царство с владетел Терес.След него на престола се изреждат Спарадок,Ситалк,Сефт І и др.Археологическите разкопки от това царство са намерени в с.Рогозен (Врачанско),а също и разкопки на древните тракийски градове Севтополист,Кабиле(старото име на Ямбол) Казанлъшката гробница (последната четвърт пр.хр.).С образуването на тези царства започват междуособни борби.Те са вътрешни между царете за престол, а също и между държави.През 352г.Пр.Хр. Тракия е завладяна от Филип ІІ Македонски,а десетина години по-късно най-голямото селище става Филипополис(днешен Пловдив).През ІІІ-ІІ в.Пр.Хр.в тракийските земи нахлуват и келти.Културата на древните траки е била безкнижовна,но затова пък многобройни сведения намираме в съчиненията на древногръцките автори като Страбон.Мелодията,ритъма и инструментите са еднакви.(Ксенофон-който описва подробно тракийски танц под формата на пантомима представящ бита).Карпея е още един танц също като пантомима-представя кражба на волове.Филострат говори за песни посветени на тракийския цар Резос,а Диодор говори за песни възпяващи бийните подвизи.Описано е и протичането на царската сватба на Котис І през втората половина на 4 в. Пр.Хр.,като в описанието се споменава за музика на флейта и китара.От достигналите сведения личи,че тракийската музикална култура е широко развита.Използвала се е при сватби и погребения,при посрещане на войните след победоносно сражение,при царски пирове и др.Разпространена е и вокалната и инструменталната музика.Най-използваните музикални инструменти от струнните са лирата(7 струни) и китарата,-подобна на арфа.Характерният инструмент е Магадида на името на тракийския певец Магадис(подобна на лирата,но с 20 струни настроени две по две на октави).Барбитон е друг инструмент,който прилича на удължена лира със седем струни,но с използването на китарата той се забравя.Други инструменти са Самбика и Набла,които приличат на арфата и имат азиатски произход.От духовите инструменти най-разпространени са видове флейти-Берекентийска или Фригийска и Мариандийска-тя е предназначена за оплакване.Използва се също и тракийският сирингс Салпинкс,който прилича на траба и се е използвал предимно при сражения.От ударните инструменти най-употребявани са Тимпани и Кимбали.Музиката на древните траки е била не само средство за забава и равлечение.Тя е имала и магически характер(легендарния Орфей се смята не само за певец,а и за жрец,лечител).Живял през втората половина на ІІ в. Пр.Хр.Смята се за тракийски цар.Името му е свързано с Орфизма(устно учение, което се разпространява главно сред аристокрацията към мъжкото общество).Оформя се второто хилядолетие Пр.Хр. и е със стремеж към усъвършенстване и вяра.Представата за света е като редуване на цикли.Музиката се смята,като конкретна представа към тази строга представа за света.Ролята на музиката към мистерийте (обреди за посвещаване в учението) е изключително голяма.В мистерийте са звучали различни инструменти.Имало е и танци,а жреците проповядвали под формата на мелодекламация(пеели и говорели).След загубване значението на Орфизма на негова основа се създава Питагорейското учение в древна Гърция.Най-видните певци и музиканти освен Орфей са Лин(с него се свързва вид тъжна песен –Линова песен).Тамирис(дъзнал да се състезава с музите).След ІІ в. Пр.Хр. Тракия е завладяна от Римската империя,а тракийската култура се втурва в други общмости и загубва своята специфика.
-Финикия-Финикийската култура се развивала под влиянието на Египед и Асировавилония.Финикийците са били много добри търговци.Най-разпространено е било танцовото изкуство,а музиката предимно инструментална се изпълнявала от различни инструменти.
-Палестина-интересно за тази култура е,че музиката има звукоред от четири тона с елементи от пентатоника.Освен това се използва и седем степенната гама,като звукореда се дели на тетрахорди.Инструменти от струнните е Кенор(арфа с три или пет струни).Небел(вид лира).Мимин(лютня).Цинбал(ударен инструмент).От духовите:Шофар(вид рог).Известен е бил и водният орган.

ТЕМА 4
Музикалната култура на Древна Гърция.

Древната култура се смята за най-високата точка в развитието на древната цивилизация.Хубавото е,че са запазени много сведения от древните философи и учени.Освен това в Древногръцката музика за първи път се появяват мелодий нотирани с буквена нотация и фрагменти от по-големи музикални произведения,от които можем да придобием представа за характера на музикалното изкуство.Най-старият писмен документ е встъплението към Ода на пиндар от 5 в.пр. н.ера.Песен на Сайкил от 2 в. Пр.н.ера и също от 2 в. Новата ера три химна на Мезомед.Древногръцката култура се развива в шест главни периода.
1./Критскомикенска култура.Това означава,че главни средища са о.Крит и гр.Михена.Този период трае от 30 до 12 в. Пр.н.ера.През този период се оформя и Древногръцката митология,издига се Пантеон на древногръцките богове.Важно място заемат митовете за Орфей,Аполон.Затова характера на музиката е главно с културна цел.Характерно е ,че боговете много приличат на хора и притежават някои човешки слабости.В този период на музиката се предава магична функция.Тя се е изпълнявала по време на обреди,тържества или пък на площадите върху спецялно подредени площадки.Най-разпространени инструменти от този период са лирата и китарата,които са им акомпанираща функция.
2./Омировски период.Трае от 12 до 8 в. Пр.Хр.Ъогава се разпространяват родовообщиниите отношения и се преминава към робовладелска форма.Наблюдава се епичното изкуство.Сведения добиваме от поемите на Омир,Илиада и Одисея.От Илиада научаваме,че музиката участва във всекидневния живот на хората.Там се споменават и музикалните инструменти Форминкс и Авлос(духов инструмент) той има азиатски произход.От Одисея научаваме,че в Гърция съществуват два вида музика.
а/Аеди-професионални певци,поети,които странстват и изпълняват епични песни.
б/Рапсоди-изпълняват чужди произведения за това за тях се смята,че те са по-нише общество.За този период е характерна т.нар. хорея,което означава отделяне на жанровете в музиката и разпадане на първичната синкретична форма на изкуството.Най-често в епоса се използват разкази и песни за слава на героите.
-Преходен период-трае от 8 до 5 в. пр.н.ера.Той е свързан с гръцката колонизация около Средиземно море.Има интензивна търговия и културен обмен с истока,под равитието на музикалното изкуство.Главни центрове са о.Лесбос и гр.Спарта.През този период музиката е част от възпитанието.Тогава възниква и професионалната практика и първите музикални школи.Значението на музиката нараства и се организират Делфийски игри в чест на бог Аполон,когато музиканти и поети са състезават по между си.Първият музикант,който печели Лавровия венец е Терпандер.Други представители са Алкей и Сафо.В музиката на този период се наблюдават два жанра.Лириката измества епоса,като различната хорова лирика(Спарта),а най-често използвана е Одата.Пиндар е известен писач създател на Ода.Вторият жанр е Соловата лирика на о.Лесбос с представител Алкей,Сафо,Анакреон и др.Основното достижение е Древногръцката трагедия изпълнявана върху специално строен древногръцки театър.Най-характерен жанр е дитерамбът в чест на бог Дионист.
-Класически период е през 5-4 в. пр.н.ера.Някой го наричат “Златния век на Перикъл”.Период на най-голям разцвет на изкуствата.Продължава строежът на амфитеатри тъй като изкуството и музиката става общозначимо изкуство.Пети век е известен още с Атинската демокрация,в която гръцките граждани имат голяма активност,а това довежда до развитие не само на изкуствата,но и на архитектурата,на скулптурата.Развива се много математиката,философията.Развива се дитерамбът,който по-късно става първообраз на оперния жанр.Дитерамбът от този период е сложно изкуство,в което се подчертава театралното действие с танци и песни с инструментален съпровод(аблус или китара).В дитерамба същественото е хор и солист наречен корифей.Ролята на хора е голяма тъй като коментира постъпките на героите.По някога от хора се откъсва действащо лице наречено декламатор и иска мнение от публиката.Най-често изпълнителите декламатори са на Есхил,Софокъл и Еврипид.Аристофан създава комедията,при която главно действащо лице е хор от 24 души разделен на два полухора.
-Елинистичен период.Тогава древните гърци се наричат елини.Трае от края на 4 в. до 30год. Пр.н.ера.Това е период през,който Александър Македонски завладява Атинската република.Музикалната култура развива професионализма и се отделя напълно от останалите изкуства.Осъвършенстват се музикалните инструменти.Всеки професионалист се стреми към лично майсторство.В практиката навлиза оркестровото свирене,увеличава се и регистъра на инструментите.През този период популярен е Пантомима като танц,но е лишен от някакво особено съдържание.Има упадък в съдържанието на музиката и тя се превръща в средство за забава.Като ново явление се явява балетната пантомима,но в нея се запазва хора,който коментира действието.
-Римски период.От 3в.Пр.Хр. до 476г. От н.ера.През този период продължава усъвършенстването на инструменталната музика,а пантомимата се замества от цирка и от гладиаторските игри.

ТЕМА 5.
Гръцка музикална система.

Гърците използват за основа тетрахорди състоящи се от четири последователни тона.Основните тетрахорди са три (дорийски,който започва от ми;фригийски от ре и лидийски от до).Точните интервалови трептения са изчислени от Питагор.От тези три основни лада са образувани производни ладове хипер и хипо.Гърците са познавали освен тези ладове диатониката,хроматиката и ентатониката.Диатониката се строи с 2 цели тона и 1 полутон.От мястот на полутона се определя вида тетрахорд.Нотописът е буквен,като за вокалната музика е била използвана предимно от мъже затова и диапазонът и е свързан с мъжкият регистър.Хроматиката е използвала тетрахорд състоящ се от 1 хиатус и 2 полутона.Енхармоничната е замяна на тези тонове.
Античната естетика.
Музикалната естетика се оформя от философите Питагор,Аристотел и Платон.В древногръцката музика терминът музика естетика означава синтез на различни изкуства,в който музиката няма самостоятелно значение.През този период се оформят и двете основни учения за произхода на музиката.В първия период в развитието на древна Гърция преобладава мистичното схващане за музикалното изкуство.Започва да се говори за материалното схващане и за това,че музика носи възпитателна роля.Теорията на Питагор развива учението за общата хармония и на базата на това учение се оформя и учението за хармонията в музиката.Питагор определя и числовите взаимоотношения между тоновете и числовите пропорций.Критерий за красота е и стремежа на музиката да доставя удоволствие.Обръща се внимание на емоционалното преживяване на музикалното изкуство.Древногръцката естетика е в основата на музиката от 15-16 в.

ТЕМА 6.
Музикална култура на Древен Рим.

Периодът на Римската империя съвпада с последния период на древноримската култура.Започва в края на 5 и ачалото на 4 в. пр.н.ера,като римската империя непрекъснато се разширява.През 3 в. пр.н.ера Рим завладява Средиемноморските земи(Гърция,Северното крайбрейие на Египед),а през 2 в. пр.н.ера(Северна Африка,Малаазия,Сирия и Палестина).Тази империя по-късно се разделя на две-Западна с център Рим и на Източна с център Цариград,като съществува още под името Западна Византия и Източна Византия,като това разделение става още през 395 г. И просъществува повече от 10 в.За древноримската музика се знае твърде малко,тъй като не са запазени никакви музикални паметници до наши дни.От историята се знае,че Рим отначало е република,а после се превръща в империя и повтаря в усложнена форма пътят изминат в човешко общество.Смята се,че Древноримската култура се оформя върху постижението на древногръцката,а също и на други древни култури(Палестина,Египес).В Рим се събират музиканти от различни националности Сирийски,Вавилонски,Андалуски и т.н.По подобие на древните гърци Римската империя построява Амфитеатри като особено много е популярен т.нар.Римски театър свързан със солови песни и танци,а от танците най-известни са Пирихийте(ансамблови танци с голям брой участници-могат да бъдат над 300).Музикалният живот на Римската империя е много пищен,като музиката е на голяма почит и участва във всички форми на обществения живот(в религиозни обреди,празници и игри,във военни походи и в домашния бит).Характерно за римското изкуство е,че то има предимно зрелищен характер и в сравнение със старогръцката музика е лишено от стойностно съдържание и философски концепций.Можеби за това древногръцките музиканти гостували в Рим не получили удобрението на римските граждани.Инструментите,които използват римските музиканти са почти всички духови,струннни и ударни познати в древния свят.
Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home